کلیدواژه‌ها = مصرف فرهنگی
سبک مصرف سینما و رابطه آن با سواد سینمایی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام

دوره 14، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-32

10.22055/qjsd.2020.15398

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد؛ احسان خانمحمدی


بررسی تأثیر انواع سبک زندگی بر رفتار باروری زنان 49-15 ساله شهر اهواز

دوره 13، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 31-54

10.22055/qjsd.2019.27054.1783

حسین ملتفت؛ عبدالرضا نواح؛ سارا رشیدی


سبک زندگی و مصرف فرهنگی: با تأکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز

دوره 10، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2016.12197

عبدالرضا نواح؛ عبدالله فاضلی؛ محمدصادق رجایی؛ فاطمه مقتدایی