کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ادراک کشاورزان منطقه ازنا از کشاورزی پرمخاطره (یک نظریه زمینه‌ای).

دوره 17، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 169-202

10.22055/qjsd.2023.18268

امراله کشاورز؛ ثریا معمار؛ رضا همتی؛ علی قنبری برزیان