کلیدواژه‌ها = توسعه
تکوین تکثر تمایز در میدان، عادت‌واره و سرمایه: صورتبندی نظریه توسعه از دیدگاه بوردیو

دوره 13، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 55-90

10.22055/qjsd.2019.25475.1625

فردین محمدی؛ کمال خالق پناه؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی کرمانی


مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 107-132

احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان