کلیدواژه‌ها = توسعه
ارزیابی جایگاه زنان در توسعه در کشورهای اسلامی

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 173-208

10.22055/qjsd.2023.29323.1912

عبدالمجید آهنگری؛ سید عزیز آرمن؛ احمد صلاح منش؛ معصومه رضاییان


تکوین تکثر تمایز در میدان، عادت‌واره و سرمایه: صورتبندی نظریه توسعه از دیدگاه بوردیو

دوره 13، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 55-90

10.22055/qjsd.2019.25475.1625

فردین محمدی؛ کمال خالق پناه؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی کرمانی


مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 107-132

احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان