کلیدواژه‌ها = مشارکت
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد

دوره 10، شماره 1، آبان 1394، صفحه 127-156

10.22055/qjsd.2015.11939

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ حامد سیارخلج