کلیدواژه‌ها = جوانان
الگوهای تحول دین‌داری در بین جوانان در شهر رشت

دوره 15، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 115-148

10.22055/qjsd.2021.17079

علی تصدی کاری؛ حسن محدثی گیلوائی؛ سعید معدنی


بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و بازاندیشی در بین جوانان شهر یزد

دوره 12، شماره 1، مهر 1396، صفحه 127-150

10.22055/qjsd.2017.13051

یاسین خرم پور؛ علی اکبر دهقان؛ فاطمه دهقان؛ سید فخرالدین بهجتی اصل