کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تحلیل جامعه‌شناختی عوامل موثر بر گزینش نوع گروه‌های مرجع در بین شهروندان شهر کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-186

10.22055/qjsd.2021.37130.2434

عظیم شکری؛ امید علی احمدی؛ علی مرادی؛ علی روشنایی


ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 27-52

ذوالفقار احمدی اوندی؛ سجاد بهمئی؛ عزیزاله سپهوند؛ علی لجم اورک مرادی