کلیدواژه‌ها = سرمایه‌ی اجتماعی
تحلیل فرهنگی ـ اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه‌ پایدار شهری در استان اصفهان

دوره 12، شماره 4، تیر 1397، صفحه 167-186

10.22055/qjsd.2018.13684

امیرعلی درستی؛ مهدی ادیبی سده؛ عبدالرضا ادهمی


عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان شهر یزد

دوره 12، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 95-114

10.22055/qjsd.2018.13654

حسین افراسیابی؛ اسکندر قائدی


تحلیل عوامل مرتبط با توسعه مشارکتی از منظر ظرفیت‌های محلی توسعه در استان ایلام

دوره 12، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 115-146

10.22055/qjsd.2018.13655

سید رحیم موسوی؛ فریدون وحیدا؛ منصور حقیقتیان


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 211-242

10.22055/qjsd.2017.12831

بلقیس باورصاد؛ فرج اله رحیمی؛ عادله سلیمی فرد؛ محمدحسین قلمبر


بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 67-82

10.22055/qjsd.2016.12199

جهانگیر جهانگیری؛ خلیل اله سردارنیا؛ قاسم علیزاده


پیامدهای رویکرد محله‌محوری شهر تهران با نشانگرهای سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 159-186

10.22055/qjsd.2016.12203

علی فلاحی؛ فریدون رمضانی؛ حبیب آقابخشی


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 7-46

هما زنجانی زاده؛ ابراهیم صالح آبادی؛ ندا جعفریان یزدی


مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 107-132

احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان