کلیدواژه‌ها = نابرابری
پراکنش فضایی شاخص‌های توسعه اجتماعی در شهرستان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22055/qjsd.2024.45427.2891

حامین احمدی؛ اصغر عبدلی؛ نگین فلاح حقیقی


بررسی رابطه میان شاخص‌های حکمرانی خوب و امنیت انسانی در ایران: مطالعه موردی 1400-1392

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 27-78

10.22055/qjsd.2022.41308.2700

سعید داراب نیا؛ حسین کریمی فرد؛ جهانبخش مرادی؛ علی بختیارپور


تحلیل نابرابری در ایران عصر مدرن بر مبنای سنت وبر

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 79-114

10.22055/qjsd.2022.36705.2402

زهرا ذاکری نصرآبادی؛ عظیمه السادات عبداللهی؛ اعظم علیزاده


فقر، نابرابری، طبقه متوسط در ایران

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 37-66

اکرم حمیدیان؛ عزیز حزباوی؛ حسن رضا یوسفوند