کلیدواژه‌ها = خشونت
مطالعه کیفی علل و زمینه‌های خشونت نوجوانان دبیرستانی

دوره 14، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 61-90

10.22055/qjsd.2020.15699

مهران سهراب زاده؛ محمد سلیمان نژاد


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 7-46

هما زنجانی زاده؛ ابراهیم صالح آبادی؛ ندا جعفریان یزدی


تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 105-130

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا رضایی چراتی