کلیدواژه‌ها = زنان
ارزیابی جایگاه زنان در توسعه در کشورهای اسلامی

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 173-208

10.22055/qjsd.2023.29323.1912

عبدالمجید آهنگری؛ سید عزیز آرمن؛ احمد صلاح منش؛ معصومه رضاییان


نشانه‌شناسی نقاشی‌های دیواری پساانقلابی در تهران

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 151-178

10.22055/qjsd.2022.31477.2091

علی مباشرزادگان؛ زهرا قاسمی؛ ملیحه شیانی


خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان و مردان شهرستان پاوه)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 83-108

10.22055/qjsd.2018.13509

جعفر هزارجریبی؛ رحمت میرزائی


مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 107-132

احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان


تحلیل جامعه‌شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 155-176

یعقوب احمدی؛ مهران سهراب زاده؛ طاها عشایری