کلیدواژه‌ها = خشونت خانگی
خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان و مردان شهرستان پاوه)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 83-108

10.22055/qjsd.2018.13509

جعفر هزارجریبی؛ رحمت میرزائی


خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمان)

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 53-78

10.22055/qjsd.2015.11922

سوده مقصودی؛ فاطمه یاری نسب؛ فاطمه ابراهیمی


تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 105-130

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا رضایی چراتی