کلیدواژه‌ها = خانواده
خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان و مردان شهرستان پاوه)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 83-108

10.22055/qjsd.2018.13509

جعفر هزارجریبی؛ رحمت میرزائی


بررسی جامعه‌شناختی گونه‌شناسی خانواده و فرزندمداری در شهر تهران

دوره 10، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 7-32

10.22055/qjsd.2016.12375

سهیلا ناصری؛ باقر ساروخانی؛ فریدون وحیدا؛ شاپور بهیان


تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 105-130

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا رضایی چراتی