کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
بررسی ارتباط بین صنعت گردشگری و بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر سرعین)

دوره 14، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 63-88

10.22055/qjsd.2020.27156.1789

مهدی کروبی؛ یاور بابائی؛ نرگس شیخ حسنی؛ محمدعلی آغنده


تجزیه و تحلیل نقش کیفیت زندگی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 127-156

10.22055/qjsd.2016.11947

نجات محمدی فر؛ حسین مسعودنیا؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ عباس حاتمی


ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در منطقه 4 شهر اهواز

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 63-84

مسعود صفایی پور؛ زهرا احمدی


بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت)

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 67-84

فرزانه محمدی؛ نادر زالی؛ اسماعیل قاسمی؛ نیر ابراهیمی


مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 107-132

احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان