کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ارتباط بین صنعت گردشگری و بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر سرعین)

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 63-88

10.22055/qjsd.2020.27156.1789

مهدی کروبی؛ یاور بابائی؛ نرگس شیخ حسنی؛ محمدعلی آغنده


4. تجزیه و تحلیل نقش کیفیت زندگی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 127-156

10.22055/qjsd.2016.11947

نجات محمدی فر؛ حسین مسعودنیا؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ عباس حاتمی


5. ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در منطقه 4 شهر اهواز

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 63-84

مسعود صفایی پور؛ زهرا احمدی


6. بررسی رابطه بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 111-134

علی حسین حسین زاده؛ طاهره احمدی پور؛ الهه موالی زاده


7. بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت)

دوره 8، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 67-84

فرزانه محمدی؛ نادر زالی؛ اسماعیل قاسمی؛ نیر ابراهیمی


8. مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد

دوره 8، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 107-132

احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان