کلیدواژه‌ها = ایران
فراتحلیل چهار دهه پژوهش در باب علل و انگیزه‌های استعمال دخانیات در ایران

دوره 16، شماره 1، آذر 1400، صفحه 79-116

10.22055/qjsd.2022.32833.2186

فاطمه سادات حسینی؛ محمدرضا مسجدی؛ زهرا صدر؛ مجتبی حمایت خواه جهرمی