کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
طراحی مدل هوش عاطفی ـ اجتماعی مدیران آموزش و پرورش لرستان

دوره 17، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 137-160

10.22055/qjsd.2023.18471

مراد روشنی؛ ایرج نیک پی؛ ابراهیم پور حسینی