کلیدواژه‌ها = جهانی‌شدن
رویکردی جامعه‌شناختی به جهانی‌شدن و رابطه آن با گرایش‌های قومی ‌مردم استان ایلام

دوره 17، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 75-98

10.22055/qjsd.2023.18461

عبدالحسین رحمتی؛ نبی اله ایدر؛ عبدالرضا هاشمی


بازآفرینی هویت فرهنگی قومی در میان مردم عرب خوزستان

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 63-92

10.22055/qjsd.2022.38115.2480

سیدمعین موسوی سرشت؛ اسداله بابایی فرد


بررسی مقایسه‌ای تأثیر جهانی‌شدن بر توسعه اجتماعی ایران در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد

دوره 14، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 151-186

10.22055/qjsd.2020.15702

فرزانه صیفوری؛ سید امیرمسعود شهرام نیا؛ عباس حاتمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


بررسی اثر عامل جهانی‌شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه

دوره 10، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 59-76

10.22055/qjsd.2016.12378

معصومه باقری؛ کریم رضادوست؛ محمود آوینی؛ الهه موالی زاده