کلیدواژه‌ها = اعتماد
شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر تقلبات بیمه ‌شخص‌ثالث با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه نمایندگان شرکتهای بیمه در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22055/qjsd.2024.43433.2805

بهروز میرزایی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش