نویسنده = ������������ ���������� ����������
مدل‌سازی معادلات ساختاری گرایش به رفتارهای پرخطر در بین شهروندان کاشانی

دوره 16، شماره 4، شهریور 1401، صفحه 29-58

10.22055/qjsd.2022.39833.2597

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد