نویسنده = ������������ ����������
مطالعه کیفی تعیین‌گرهای فرهنگ محیط‌زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22055/qjsd.2023.39325.2559

زهرا همتی؛ مهدیه رضائی؛ سیدمحمد شبیری