نویسنده = �������� ���������� ������
الگوهای تحول دین‌داری در بین جوانان در شهر رشت

دوره 15، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 115-148

10.22055/qjsd.2021.17079

علی تصدی کاری؛ حسن محدثی گیلوائی؛ سعید معدنی