نویسنده = �������������� ��������������
ارائه مدلی علی و معلولی از سیاست‌های استراتژیک در مدیریت بحران آب بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 119-156

10.22055/qjsd.2022.38276.2497

حمید رضا واشقانی فراهانی؛ محمدرضا مردانی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق