نویسنده = �������� ������ ������������ ����������������
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: گروه‌های قومی ساکن اهواز)

دوره 15، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 215-250

10.22055/qjsd.2021.38246.2488

امیرحسین زندی دره غریبی؛ شاپور بهیان بهیان؛ رضا اسماعیلی