نویسنده = مهدی مبارکی
بررسی وضعیت توسعه اجتماعی در استان های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22055/qjsd.2023.36524.2390

مهدی مبارکی؛ زهره شهبازی؛ نجمه سادات مصطفوی