نویسنده = �������� ������������ ��������������������
شرکت ‌شهرهای نفتی و روایت توسعه و تضاد (مطالعه تجربه آبادان)

دوره 15، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-40

10.22055/qjsd.2020.16733

ایمان ممبنی؛ عبدالحسین کلانتری؛ سیدمحمدعلی توکل کوثری