نویسنده = �������� ������������ ����������
نیازسنجی اقتصادی ـ اجتماعی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن

دوره 14، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 117-150

10.22055/qjsd.2020.15701

امیر فرخ وندی؛ فاطمه پارسی؛ سهیلا حاجی نوروز