نویسنده = �������� ������������ ��������
تبیین مدل ارزیابی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی

دوره 14، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 187-214

10.22055/qjsd.2020.15703

عبدالحسین نیسی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ ولی ا... نقی پورفر