نویسنده = ������������ ��������������
زمینه فرهنگی کنش اقتصادی؛ مورد مطالعه استان کرمانشاه

دوره 15، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 135-172

10.22055/qjsd.2021.16829

شریف خسروی ترازک؛ ابوتراب طالبی؛ علی انتظاری