نویسنده = ������ ���������� ��������������
سبک مصرف سینما و رابطه آن با سواد سینمایی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام

دوره 14، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-32

10.22055/qjsd.2020.15398

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد؛ احسان خانمحمدی