نویسنده = ������������������������ ������
نشانه‌شناسی نقاشی‌های دیواری پساانقلابی در تهران

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 151-178

10.22055/qjsd.2022.31477.2091

علی مباشرزادگان؛ زهرا قاسمی؛ ملیحه شیانی