نویسنده = ���������������� ��������
تهدیدهای رانتیریسم در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ‌ایران

دوره 14، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 89-110

10.22055/qjsd.2020.28376.1839

سعید باغخانی؛ مجید کفاشی؛ سروش فتحی؛ مهرداد نوابخش