نویسنده = ���������� ���������� ��������������
بازآفرینی هویت فرهنگی قومی در میان مردم عرب خوزستان

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 63-92

10.22055/qjsd.2022.38115.2480

سیدمعین موسوی سرشت؛ اسداله بابایی فرد