نویسنده = امام جمعه زاده، سید جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای تأثیر جهانی‌شدن بر توسعه اجتماعی ایران در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد

دوره 14، شماره 3، بهار 1399، صفحه 151-186

10.22055/qjsd.2020.15702

فرزانه صیفوری؛ سید امیرمسعود شهرام نیا؛ عباس حاتمی؛ سید جواد امام جمعه زاده