نویسنده = �������������������� ������������
ضعف کنترل‌های رسمی و بازتولید مجرمیت: بررسی کیفی مجرمین قتل عمد و آدم‌ربایی در شهر کرمان

دوره 14، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 61-92

10.22055/qjsd.2020.15401

محبوبه میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو؛ سید مهدی احمدی موسوی