نویسنده = �������������� ���������� ������ ������
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران

دوره 12، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 147-172

10.22055/qjsd.2018.13656

ولی اله رستمعلی زاده؛ پروین علی جمعه زاده