نویسنده = ����������������������� ������������
بررسی تجربه زیسته عشق در ازدواج سفید

دوره 17، شماره 1، آذر 1401، صفحه 25-68

10.22055/qjsd.2023.31662.2097

فاطمه اکبرزاده؛ سیدعلی هاشمیان‌فر