نویسنده = علی ربانی خوراسگانی
تحلیل محتوای کیفی کانال های اصفهانی تلگرام

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-26

10.22055/qjsd.2022.31015.2040

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده