نویسنده = �������� �������������� ������������������
واکاوی چالش‌های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر ۲۰ تا 26 ساله یک دانشگاه دولتی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 7-34

10.22055/qjsd.2019.14187

صدیقه عباسی؛ خدیجه سفیری؛ امیرمسعود امیر مظاهری