نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 211-242

10.22055/qjsd.2017.12831

بلقیس باورصاد؛ فرج اله رحیمی؛ عادله سلیمی فرد؛ محمدحسین قلمبر