نویسنده = کریم رضادوست
بررسی رابطة گرایش به جهانی‌شدن با سلامت روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 15، شماره 1، آذر 1399، صفحه 41-70

10.22055/qjsd.2020.16734

کریم رضادوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمیدرضا نصرالهی قلعه عبدشاهی


بررسی اثر عامل جهانی‌شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه

دوره 10، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 59-76

10.22055/qjsd.2016.12378

معصومه باقری؛ کریم رضادوست؛ محمود آوینی؛ الهه موالی زاده


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 29-46

کریم رضادوست؛ عبدالله فاضلی؛ فاطمه مقتدایی