نویسنده = �������������� �������� ���������������� ��������������