نویسنده = اصغر محمدی
بررسی جایگاه اجتماعی زنان از نظر هویت اجتماعی (مطالعه موردی زنان شاغل قومیت های مختلف در شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22055/qjsd.2022.38625.2511

فرخنده چینی پرداز؛ اصغر محمدی؛ محمد علی چیت ساز