نویسنده = عبدالله پبروزی
مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی میرزای نائینی و امام خمینی در مورد مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی در دوران غیبت

دوره 17، شماره 1، آذر 1401، صفحه 219-245

10.22055/qjsd.2022.39241.2552

عبدالله پبروزی؛ عبدالحسین الله کرم؛ احمد بخشیایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی


مطالعه تطبیقی مفهوم خیر عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و آیت الله نائینی

دوره 16، شماره 1، آذر 1400، صفحه 1-24

10.22055/qjsd.2021.37821.2467

عبدالله پیروزی؛ عبدالحسین الله کرم؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی