نویسنده = ������������������ ��������
تجزیه و تحلیل نقش کیفیت زندگی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 127-156

10.22055/qjsd.2016.11947

نجات محمدی فر؛ حسین مسعودنیا؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ عباس حاتمی