نویسنده = ��������������������� ��������
چگونگی درک زنان روستایی از توانمندی خود

دوره 14، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 1-30

10.22055/qjsd.2020.26041.1685

یارمحمد قاسمی؛ زهرا عزیزی؛ حسین مهدی‌زاده