نویسنده = مجتبی حمایت خواه جهرمی
فراتحلیل چهار دهه پژوهش در باب علل و انگیزه‌های استعمال دخانیات در ایران

دوره 16، شماره 1، آذر 1400، صفحه 79-116

10.22055/qjsd.2022.32833.2186

فاطمه سادات حسینی؛ محمدرضا مسجدی؛ زهرا صدر؛ مجتبی حمایت خواه جهرمی


واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 31-66

10.22055/qjsd.2017.12824

مجتبی حمایت خواه جهرمی؛ فرهنگ ارشاد؛ پروانه دانش؛ مهدی قربانی