نویسنده = ���������� ��������������������� ��������������