نویسنده = ������ ���������������� ������ ��������
بررسی تأثیر معلولیت بر طرد اجتماعی سالمندان شهر ورامین

دوره 14، شماره 1، آذر 1398، صفحه 61-94

10.22055/qjsd.2019.15266

علی اکبر تاج مزینانی؛ مهدیه لاریجانی