نویسنده = ������������ ����������
فرا تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت بین فردی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 55-82

10.22055/qjsd.2018.13508

علی حیدر حیدری؛ مسعود گلچین؛ بیژن زارع؛ مجید روهنده