نویسنده = ������������������ ������������������
بررسی و مقایسه شاخص نوسازی و توسعه اجتماعی در کلانشهرهای باکو و تبریز از نگاه شهروندان

دوره 12، شماره 1، مهر 1396، صفحه 107-126

10.22055/qjsd.2017.13050

علی اسمعیلی؛ عبدالرحیم اسداللهی؛ علیرضا محسنی تبریزی