نویسنده = �������������� ���������� ��������
عوامل مؤثر بر فقر از دیدگاه زنان متأهل با تحصیلات عالی

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 7-36

10.22055/qjsd.2018.14010

محمد عباس زاده؛ لیلا نصرالهی وسطی


تحلیل دینامیکی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن با استفاده از رویکرد سیستمی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 167-194

10.22055/qjsd.2017.12828

لیلا نصرالهی وسطی؛ توکل آقایاری هیر